آسیاب Tools

آسیاب تولز,ابزار صنعتی,پخ زن

ساخت ابزار صنعتی،

شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷
گروه صنعتی آسیاب

آسیاب Tools

آسیاب تولز

واحد آسیاب تولز از گروه صنعتی آسیاب در زمینه ساخت ابزار های صنعتی نظیر :  پخ زن و لبه زن و ... فعالیت دارد

محصولات این بخش